Dette bildet er fra Geitfjellet i Trøndelag før de begynte å bygge vindkraftverk. Det er slik natur og naturopplevelser vi arbeider for å bevare for de som kommer etter oss. Foto: Sveinulf Vågene

Om Energi & Natur

Motvind Norge mente lenge at det var nødvendig med en full gjennomgang av norsk energipolitikk. Spesielt gjaldt dette vindkraftregimet. De fikk støtte fra en rekke fageksperter som undret seg over avsporingen som har skjedd i norsk energi- og industripolitikk og som diskuterte seg imellom hvordan denne kunne korrigeres.

Regjeringens stortingsmelding om vindkraft ga ingen svar på utfordringene. På denne bakgrunnen besluttet Motvind Norge å engasjere en gruppe motiverte fagfolk til å utrede hvordan Norge kan skaffe nok kraft på en mest mulig bærekraftig måte fram mot 2050.

Motvind Norge etablerte i styremøte 12.01.2021 et utredningsprosjekt om norsk energipolitikk med tittelen «Energipolitikk på naturens premisser – til beste for klima, mennesker og næringsliv».

Utredningsprosjektet fikk følgende mandat:

 • Analysere framtidig energibehov
 • Beskrive aktuelle alternativer for å framskaffe mer fornybar energi, gjennom ny produksjon og energieffektivisering
 • Foreslå prioritering mellom ulike alternativer ut fra en helhetlig vurdering for å;
  • Redusere arealbruk og unngå negative konsekvenser for liv og artsmangfold i naturen 
  • Unngå redusert livskvalitet for berørt befolkning
  • Styrke norsk næringslivs konkurransekraft.

Til å lede arbeidet oppnevnte styret følgende styringsgruppe:

Sveinulf Vågene (leder), Harald Kjelstad, Sverre Sivertsen, Hogne Hongset og John Fiskvik.
Mads Løkeland-Stai ble senere trukket inn i styringsgruppens arbeid.

Du kan kontakte oss her.


Prosjektet har trukket veksler på mer enn 20 fagpersoner med bred erfaring innen energipolitikk, energi- og naturforvaltning samt personer med spesialkompetanse på ulike energikilder og fra arbeid med energiøkonomisering. Disse har alle arbeidet på frivillig basis som en dugnad.

Følgende personer har bidratt til rapporten:

 • Angell-Petersen, Ingerid (Tidligere seniorrådgiver i Miljødirektoratet)
 • Bjørknes, Sonja (Yrkeshygieniker)
 • Brunborg, Svein Roar (Tidligere embedsmann i OED og sentral i utarbeiding av energiloven)
 • Danielsen, Inge (Reineier og distriktsleder i Gåebrien sijte)
 • Emblemsvåg, Jan (Livsløpsanalytiker)
 • Hongset, Hogne (Energirådgiver)
 • Hågvar, Sigmund (Professor emeritus, natur- og miljøvern)
 • Løkeland, Mads (Sivilingeniør)
 • Mauland, Eivind (Seniorrådgiver Plan og utbygging)
 • Nygaard, Steinar (Pensjonert amanuensis, NTNU, Cand. Jur.)
 • Rasmussen, Tove (Sivilingeniør)
 • Sivertsen, Kjell H. (Elektroingeniør)
 • Sivertsen, Sverre (Rådgiver)
 • Skonhoft, Anders (Professor i Samfunnsøkonomi)
 • Solem, Bård S. (Sivilarkitekt MNAL)
 • Torvanger, Asbjørn (Seniorforskar, Doktorgrad i samfunnsøkonomi)
 • Vågene, Sveinulf (Geolog / Geofysiker)
 • Vågsland, Magne (Sivilingeniør og energirådgiver)
 • Ødven, Helene (Daglig leder, Bergen Hordaland Turlag)

Hver av forfatterne står for eget notat. Tilrådningene er utarbeidet av styringsgruppen.

Utredningen bærer nå navnet «Energi & Natur», og er nå lansert som en selvstendig faglig utredning (hovedrapport med sammendragsrapport) på det nye nettstedet energiognatur.no.